Cora 14-27 Februarie 2023

2IHUWą YDODELOą SHQWUX SRVHVRULL GH FDUG cora 5HGXFHUHD VH DFRUGą SULQ WLFKHW cora FRQIRUP SHULRDGHL GH YDODELOLWDWH PHQūLRQDWH SH 7LFKHW ũL 18 32$7( '(3ĄŨ, '( /(, =, &$5' 3(562$1Ą 7LFKHWXO cora HVWH XQ ERQ GH UHGXFHUH XWLOL]DELO GRDU LQ KLSHUPDUNHWXO cora HPLWHQW FH SRDWH IL IRORVLW LQFHSDQG GLQ ]LXD XUPąWRDUH HPLWHULL OXL VL DYkQG R YDODELOLWDWH GH GH ]LOH FDOHQGDULVWLFH 7LFKHWXO cora REūLQXW QX SRDWH IL IRORVLW SHQWUX XUPąWRDUHOH FDWHJRULL GH SURGXVH %Ą8785, $/&22/,&( 63,572$6( 78781 )2508/( '( /$37( 3(1758 68*$5, '( 3Ç1Ą /$ $1 &(5($/( 3(1758 68*$5, '( 3Ç1Ą /$ /81, 6(59,&,, 7$;( 381*, '( &803Ą5Ą785, 6$8 &$5'85, &$'28 &DPSDQLD ũL 7LFKHWXO cora QX VXQW YDODELOH SH ZZZ FRUD UR 14 - 27 februarie 2023 - 20 SULQ &DUGXO cora , vQ 7LFKHW cora * LA $6.1Ñ3Ñ563* %& 1&45& -&* -" "35*$0-& /&"-*.&/5"3& 17 ,99 lei SPATĂ DE PORC FĂRĂ OS per kg 27 ,77 lei CAFEA MĂCINATĂ JACOBS SELECTION 500 g &DUQHD ũL SURGXVHOH GLQ FDUQH VH YRU FRQVXPD QXPDL GXSą WUDWDPHQW WHUPLF G F C S V B S J F

RkJQdWJsaXNoZXIy ODMzMzU=